Algemene voorwaarden

I. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend (ook wat de prijzen betreft).
Ze hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.
Dit tenzij anders vermeldt en/of schriftelijk overeengekomen.
De datum die in de offerte wordt vermeld, wordt vrijblijvend 14-dagen in optie geplaatst.
Daarna wordt de datum vrijgegeven, tenzij er reeds geschreven akkoord werd bereikt.
 

II. Overeenkomst en geldende voorwaarden

De offerte wordt definitief bij ontvangst van een getekend akkoord EN bij betaling van het 1ste voorschot binnen de termijn van 14-dagen nà ondertekening.
Pas onder deze 2 voorwaarden zal de geboekte datum ook definitief vaststaan.
De bvba kan niet aangesproken worden voor schade (van welke aard ook, directe of indirecte) ontstaan uit misverstanden, dubbele boekingen, vrijgave van de datum, … zo voormelde termijnen en voorwaarden door de besteller niet worden gerespecteerd.
De ondertekening van de offerte, impliceert uitdrukkelijk akkoord met huidige algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden die in de offerte (zouden) worden vermelden.
De bvba kan te allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen. Voor lopende overeenkomsten zullen de nieuwe voorwaarden enkel afdwingbaar zijn, mits duidelijk schriftelijk akkoord hierover tussen de betrokken partijen.
 

III. Annulatie

Bij annulatie om welke reden ook vanwege de besteller, wordt het gevraagde voorschot als schadevergoeding hetzij ingehouden (zo reeds betaald), hetzij invorderbaar (zo nog niet betaald). Dit ter delging voor gemaakte kosten, geleden schade, gederfde verliezen, … .
Zonder dat de bvba deze schade dient te bewijzen.
Een groter bedrag kan door de bvba opgeëist worden, zo laatstgenoemde een grotere werkelijke schade aantoont.
 

IV. Factuur

De factuur die zal worden opgemaakt, houdt rekening met het betaalde voorschot.
De koper/besteller verbindt er zich toe om bij de ondertekening van de offerte aan de bvba zijn/haar juiste btw en identificatie-gegevens door te geven, alsook elke latere wijziging daaraan.
Bij nalatigheid of onjuiste informatie blijft de besteller zelf hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk. 
De facturen zijn contant betaalbaar te Zulte.
Bij niet-tijdige betaling van het factuurbedrag, is een intrest van 1,58 % per begonnen maand verschuldigd en een schadebeding van 15 %, met een minimum van 250,-euro.
Van rechtswege opeisbaar en zonder aanmaning.
De niet betaler dient eveneens de werkelijke incassokosten te betalen.
Bij betwisting zijn enkel de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waarbinnen de bvba haar zetel heeft, bevoegd.
Het Belgische recht is van toepassing.
    

V. Klachten    

Klachten zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na factuur schriftelijk worden geformuleerd.
Klachten die buiten deze periode geformuleerd worden, zullen als laattijdig en ongegrond afgewezen worden.
 

VI. Algemeen    

Indien één van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden ook onwettig of onuitvoerbaar zou zijn, is enkel deze voorwaarde nietig of onuitvoerbaar.
De rest van de voorwaarden blijven wel degelijk van kracht.